Truy cập

Hôm nay:
204
Hôm qua:
210
Tuần này:
1162
Tháng này:
4232
Tất cả:
228409

Ý kiến thăm dò

Lịch sử hình thành

Ngày 06/05/2020 08:21:25

Xã Trường Trung là một xã nằm ở phía Đông Bắc huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Con người nơi đây anh dũng trong đấu tranh, cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất, hiền hòa, cởi mở, đôn hậu trong cuộc sống hàng ngày. Truyền thống ấy luôn được kế thừa, gìn giữ và phát huy liên tục từ thế hệ này sang hế hệ khác. Đầu thế kỷ XIX, huyện Ngọc Sơn bao gồm 4 tổng: Văn Trinh, Văn Trường, Liên Trì, Duyên La. Trường Trung lúc này thuộc tổng Văn Trường, huyện Ngọc Sơn. Khi đó gồm các làng Hương La Đoài, Hương La Đông, Xuân Liễu, Trung Liệt, Yên Lăng, Tín Bản và Ngọc Cù. Năm 1946, làng Đông, làng Đoài cùng với các làng Bất Nộ, Phú Viên được hợp thành xã Quỳnh Hương; các làng Trung Liệt, Yên Lăng, Tín Bản, Ngọc Cù, Ngọc Lẫm được hợp thành xã Ngọc Văn, đây là thời kỳ hợp xã nhỏ. Năm 1947, sáp nhập các xã nhỏ thành xã lớn, Trường Văn gồm có 6 xã nhỏ là: Ngọc Văn, Quỳnh Hương, Minh Nghĩa, Phụng Liên, Yên Lai, Tuy Hòa. Tháng 6 - 1947, Chi bộ Đảng Trần Đình Long (tiền thân của Đảng bộ xã Trường Trung ngày nay) được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, nhân dân xã Trường Văn (trong đó có Trường Trung) bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và giành được thắng lợi. Năm 1954, theo chủ trương của Nhà nước, xã Trường Văn được chia thành 4 xã: Trường Trung, Trường Minh, Trường Sơn, Trường Giang thuộc huyện Tĩnh Gia. Tháng 12 - 1964, thực hiện Quyết định số 177-CP của Hội đồng chính phủ, 7 xã là: Trường Trung, Trường Minh, Trường Sơn, Trường Giang, Tượng Văn, Tượng Lĩnh, Tượng Sơn của huyện Tĩnh Gia sáp nhập vào huyện Nông Cống. Địa giới hành chính xã Trường Trung ổn định cho đến ngày nay. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, những thay đổi về địa giới hành chính, ngày nay xã Trường Trung gồm có 5 làng: Phượng Đoài, Đông Xuân, Trung Liệt, Yên Lăng, Tín Bản.

Xã Trường Trung là một xã nằm ở phía Đông Bắc huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Con người nơi đây anh dũng trong đấu tranh, cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất, hiền hòa, cởi mở, đôn hậu trong cuộc sống hàng ngày. Truyền thống ấy luôn được kế thừa, gìn giữ và phát huy liên tục từ thế hệ này sang hế hệ khác.

Đầu thế kỷ XIX, huyện Ngọc Sơn bao gồm 4 tổng: Văn Trinh, Văn Trường, Liên Trì, Duyên La. Trường Trung lúc này thuộc tổng Văn Trường, huyện Ngọc Sơn. Khi đó gồm các làng Hương La Đoài, Hương La Đông, Xuân Liễu, Trung Liệt, Yên Lăng, Tín Bản và Ngọc Cù. Năm 1946, làng Đông, làng Đoài cùng với các làng Bất Nộ, Phú Viên được hợp thành xã Quỳnh Hương; các làng Trung Liệt, Yên Lăng, Tín Bản, Ngọc Cù, Ngọc Lẫm được hợp thành xã Ngọc Văn, đây là thời kỳ hợp xã nhỏ. Năm 1947, sáp nhập các xã nhỏ thành xã lớn, Trường Văn gồm có 6 xã nhỏ là: Ngọc Văn, Quỳnh Hương, Minh Nghĩa, Phụng Liên, Yên Lai, Tuy Hòa. Tháng 6 - 1947, Chi bộ Đảng Trần Đình Long (tiền thân của Đảng bộ xã Trường Trung ngày nay) được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, nhân dân xã Trường Văn (trong đó có Trường Trung) bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và giành được thắng lợi.

Năm 1954, theo chủ trương của Nhà nước, xã Trường Văn được chia thành 4 xã: Trường Trung, Trường Minh, Trường Sơn, Trường Giang thuộc huyện Tĩnh Gia.

Tháng 12 - 1964, thực hiện Quyết định số 177-CP của Hội đồng chính phủ, 7 xã là: Trường Trung, Trường Minh, Trường Sơn, Trường Giang, Tượng Văn, Tượng Lĩnh, Tượng Sơn của huyện Tĩnh Gia sáp nhập vào huyện Nông Cống. Địa giới hành chính xã Trường Trung ổn định cho đến ngày nay. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, những thay đổi về địa giới hành chính, ngày nay xã Trường Trung gồm có 5 làng: Phượng Đoài, Đông Xuân, Trung Liệt, Yên Lăng, Tín Bản.

Lịch sử hình thành

Đăng lúc: 06/05/2020 08:21:25 (GMT+7)

Xã Trường Trung là một xã nằm ở phía Đông Bắc huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Con người nơi đây anh dũng trong đấu tranh, cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất, hiền hòa, cởi mở, đôn hậu trong cuộc sống hàng ngày. Truyền thống ấy luôn được kế thừa, gìn giữ và phát huy liên tục từ thế hệ này sang hế hệ khác. Đầu thế kỷ XIX, huyện Ngọc Sơn bao gồm 4 tổng: Văn Trinh, Văn Trường, Liên Trì, Duyên La. Trường Trung lúc này thuộc tổng Văn Trường, huyện Ngọc Sơn. Khi đó gồm các làng Hương La Đoài, Hương La Đông, Xuân Liễu, Trung Liệt, Yên Lăng, Tín Bản và Ngọc Cù. Năm 1946, làng Đông, làng Đoài cùng với các làng Bất Nộ, Phú Viên được hợp thành xã Quỳnh Hương; các làng Trung Liệt, Yên Lăng, Tín Bản, Ngọc Cù, Ngọc Lẫm được hợp thành xã Ngọc Văn, đây là thời kỳ hợp xã nhỏ. Năm 1947, sáp nhập các xã nhỏ thành xã lớn, Trường Văn gồm có 6 xã nhỏ là: Ngọc Văn, Quỳnh Hương, Minh Nghĩa, Phụng Liên, Yên Lai, Tuy Hòa. Tháng 6 - 1947, Chi bộ Đảng Trần Đình Long (tiền thân của Đảng bộ xã Trường Trung ngày nay) được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, nhân dân xã Trường Văn (trong đó có Trường Trung) bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và giành được thắng lợi. Năm 1954, theo chủ trương của Nhà nước, xã Trường Văn được chia thành 4 xã: Trường Trung, Trường Minh, Trường Sơn, Trường Giang thuộc huyện Tĩnh Gia. Tháng 12 - 1964, thực hiện Quyết định số 177-CP của Hội đồng chính phủ, 7 xã là: Trường Trung, Trường Minh, Trường Sơn, Trường Giang, Tượng Văn, Tượng Lĩnh, Tượng Sơn của huyện Tĩnh Gia sáp nhập vào huyện Nông Cống. Địa giới hành chính xã Trường Trung ổn định cho đến ngày nay. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, những thay đổi về địa giới hành chính, ngày nay xã Trường Trung gồm có 5 làng: Phượng Đoài, Đông Xuân, Trung Liệt, Yên Lăng, Tín Bản.

Xã Trường Trung là một xã nằm ở phía Đông Bắc huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Con người nơi đây anh dũng trong đấu tranh, cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất, hiền hòa, cởi mở, đôn hậu trong cuộc sống hàng ngày. Truyền thống ấy luôn được kế thừa, gìn giữ và phát huy liên tục từ thế hệ này sang hế hệ khác.

Đầu thế kỷ XIX, huyện Ngọc Sơn bao gồm 4 tổng: Văn Trinh, Văn Trường, Liên Trì, Duyên La. Trường Trung lúc này thuộc tổng Văn Trường, huyện Ngọc Sơn. Khi đó gồm các làng Hương La Đoài, Hương La Đông, Xuân Liễu, Trung Liệt, Yên Lăng, Tín Bản và Ngọc Cù. Năm 1946, làng Đông, làng Đoài cùng với các làng Bất Nộ, Phú Viên được hợp thành xã Quỳnh Hương; các làng Trung Liệt, Yên Lăng, Tín Bản, Ngọc Cù, Ngọc Lẫm được hợp thành xã Ngọc Văn, đây là thời kỳ hợp xã nhỏ. Năm 1947, sáp nhập các xã nhỏ thành xã lớn, Trường Văn gồm có 6 xã nhỏ là: Ngọc Văn, Quỳnh Hương, Minh Nghĩa, Phụng Liên, Yên Lai, Tuy Hòa. Tháng 6 - 1947, Chi bộ Đảng Trần Đình Long (tiền thân của Đảng bộ xã Trường Trung ngày nay) được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, nhân dân xã Trường Văn (trong đó có Trường Trung) bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và giành được thắng lợi.

Năm 1954, theo chủ trương của Nhà nước, xã Trường Văn được chia thành 4 xã: Trường Trung, Trường Minh, Trường Sơn, Trường Giang thuộc huyện Tĩnh Gia.

Tháng 12 - 1964, thực hiện Quyết định số 177-CP của Hội đồng chính phủ, 7 xã là: Trường Trung, Trường Minh, Trường Sơn, Trường Giang, Tượng Văn, Tượng Lĩnh, Tượng Sơn của huyện Tĩnh Gia sáp nhập vào huyện Nông Cống. Địa giới hành chính xã Trường Trung ổn định cho đến ngày nay. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, những thay đổi về địa giới hành chính, ngày nay xã Trường Trung gồm có 5 làng: Phượng Đoài, Đông Xuân, Trung Liệt, Yên Lăng, Tín Bản.

Từ khóa bài viết:,